எங்கள் பற்றி

  இன்னும் பார்ப்பு

  செய்திகள்

  29 - வது சீன யுவி சர்வதேச சின்ன சூழ்நிலை (அதாவது) விளக்கம்

  யுயூ, சீனா - 29 - யுவி சர்வதேச சூழ்நிலைகள் (அதாவது) எக்ஸ்காவின் விசேஷமான செயல்பாடு, அது அதன் புதுப்பிக்கும் பொருட்களையும் தீர்வுகளையும் காண்பித்தது. இந்த நிகழ்ச்சி அநேக அநேக ஆஜராயிருந்தவர்களும் காட்சியாளர்களும் அநேகருடைய சூழ்நிலையைக் காண்பித்தது.


  மாநாடுக்கான வயயனாலால் ktv மைக்ரோஃபோன்Name

  கேடிவி பெட்டியில் பாடும்போது நாங்கள் அடிக்கடி ஃபோன் பதிலளிப்பதை இழந்துவிட்டோம். இருக்கும் வயதான ktv மைக்ரோஃபோன்,